SMV

Unsere Schülersprecher und Verbindungslehrkräfte

      Unsere Schülersprecherinnen                           Unsere Vertrauenslehrer

Lijan Ibrahim 6a, Mekselina Aydogdu 9cM, Hoang Nguyen 10a

Christian Heimrich (SMV Koordinator), Kerstin Schwappach (Verbindungslehrerin), Halil Karaman (Verbindungslehrer)

zurück